Spádové obvody

Úřední adresy

Úřední adresou je (ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen zákon o evidenci obyvatel) adresa ohlašovny trvalého pobytu a adresa sídla Zvláštní matriky. Úřední adresa je přidělována v případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel. Na těchto adresách fakticky žádný občan nebydlí a nemůže se na ně přihlásit k trvalému pobytu. Pokud má občan úřední adresu, lze mu na tuto adresu doručovat pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením,  písemnosti se ovšem nepřebírají.

Adresa sídla ohlašovny trvalého pobytu - nám. Dr. E. Beneše č.p.1/1, Liberec I-Staré Město       460 01 Liberec 1. Tuto adresu občan získá:

  • pokud se po ukončení pobytu v zahraničí nemůže přihlásit na konkrétní adresu a jeho poslední adresa místa trvalého pobytu před odchodem do zahraničí byla v Liberci (§ 10a zákona o evidenci obyvatel),
  • pokud se dítě narodilo v Liberci a nelze zjistit místo trvalého pobytu matky nebo otce v případě, že je matka cizinka (§ 10 odst. 3, 4 zákona o evidenci obyvatel),
  • po předchozím správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který byl v Liberci (§ 12 zákona o evidenci obyvatel):
    • jestliže byla provedena změna trvalého pobytu na základě neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivých skutečností,
    • zanikl-li objekt, ve kterém je občan přihlášen k trvalému pobytu nebo se stal nezpůsobilý k bydlení,
    • zaniklo-li užívací právo občana k objektu a současně jej neužívá – a to pouze na návrh vlastníka nebo nájemce objektu.

 

Místo trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2020, kterou se vymezuji školské obvody spádových základních škol v Liberci

Vyhláška ke stažení

Spádovost škol

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost škol na území statutárního města Liberec je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec.