Spádové obvody

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2020, kterou se vymezuji školské obvody spádových základních škol v Liberci

Vyhláška ke stažení

Spádovost škol

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost škol na území statutárního města Liberec je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec.

Úřední adresy

Úřední adresou je (ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen zákon o evidenci obyvatel) adresa ohlašovny trvalého pobytu a adresa sídla Zvláštní matriky. Úřední adresa je přidělována v případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel. Na těchto adresách fakticky žádný občan nebydlí a nemůže se na ně přihlásit k trvalému pobytu. Pokud má občan úřední adresu, lze mu na tuto adresu doručovat pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením,  písemnosti se ovšem nepřebírají.

Adresa sídla ohlašovny trvalého pobytu - nám. Dr. E. Beneše č.p.1/1, Liberec I-Staré Město       460 01 Liberec 1. Tuto adresu občan získá:

  • pokud se po ukončení pobytu v zahraničí nemůže přihlásit na konkrétní adresu a jeho poslední adresa místa trvalého pobytu před odchodem do zahraničí byla v Liberci (§ 10a zákona o evidenci obyvatel),
  • pokud se dítě narodilo v Liberci a nelze zjistit místo trvalého pobytu matky nebo otce v případě, že je matka cizinka (§ 10 odst. 3, 4 zákona o evidenci obyvatel),
  • po předchozím správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který byl v Liberci (§ 12 zákona o evidenci obyvatel):
    • jestliže byla provedena změna trvalého pobytu na základě neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivých skutečností,
    • zanikl-li objekt, ve kterém je občan přihlášen k trvalému pobytu nebo se stal nezpůsobilý k bydlení,
    • zaniklo-li užívací právo občana k objektu a současně jej neužívá – a to pouze na návrh vlastníka nebo nájemce objektu.

 

Místo trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.