Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení:
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).
U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí nejen z kapacitních důvodů, ale též na základě předem nastavených kritérií.

Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit dítě i na jinou než spádovou školu. Dítě na nespádové škole bude přijato pouze v případě dostatečné kapacity míst v otevíraných prvních třídách po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.

I. fáze - vydávání žádostí

8. 4. 2019 - 24. 4. 2019

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat níže uvedenými způsoby ve výše uvedeném období.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ ve formátu pdf.

Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky).

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou základní školu nebo oddělení školství MML, kde vám rádi pomohou.

B. Vyzvednutí v základní škole

Na spádové ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.

nebo

C. Vyzvednutí na MML - odbor školství a sociálních věcí

oddělení školství Magistrátu města Liberce, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 1. patro, dveře č. 111, tel.: 485 243 376
email: burda.martin@magistrat.liberec.cz
Předem si prosím domluvte termín návštěvy.

Důležité informace:

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.

Systém umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas zápisu ve vámi zvolené škole viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat na základní škole, sledujte aktuální informace na školách, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. fáze - sběr vyplněných žádostí

25. 4. 2019

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době od 13:00 do 18:00 hodin na jednotlivých základních školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel školy a zveřejní obvyklým způsobem.

Před volbou základní školy:
Seznamte se s počty volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte do vybrané školy.

V termínu přijímání žádostí:

Odpovědnému pracovníkovi ZŠ je nutné předložit:

  • žádost o příjetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky)
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ.

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o příjetí dítěte k základnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 25. 4. 2019. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením § 37 odst. 4,  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu, o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy.

III. fáze - vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád má zákoný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne
30. 4. 2019 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí.
Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Od 10. 5. 2019 můžete po přihlášení na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde se dá předpokládat, že bude dítě přijato.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více základních škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím po vyzvání do základní školy, kterou pro vzdělávání dítěte preferujete. Pro další základní školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžet základním školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně 1. 9. 2019 nastoupí.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi, urychlíte tím správní řízení.

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 17.5.2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.