Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení:
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).
U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí nejen z kapacitních důvodů, ale též na základě předem nastavených kritérií.

Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit dítě i na jinou než spádovou školu. Dítě na nespádové škole bude přijato pouze v případě dostatečné kapacity míst v otevíraných prvních třídách po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.

I. fáze - vydávání žádostí

6. 4. 2020 - 22. 4. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat níže uvedenými způsoby ve výše uvedeném období.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ ve formátu pdf.

Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou základní školu, kde vám rádi pomohou. Sledujte aktuální informace zveřejňované školami, kam chcete svoje dítě přihlásit.

B. Vyzvednutí v základní škole

Na spádové ZŠ ve dnech 20. 4. 2020 až 22. 4. 2020 dle informací stanovených řediteli jednotlivých spádových škol.
Předem si prosím domluvte termín návštěvy.

Důležité informace:

Systém umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas odevzdání ve vámi zvolené škole, pokud škola bude přijímat žádosti osobním podáním (více viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM).

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. fáze - sběr vyplněných žádostí

do 23. 4. 2020

ve dnech 20. 4. 2020 až 23. 4. 2020 dle pokynů spádových základních škol

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí!

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
  4. do schránky školy (dle pokynů jednotlivých spádových škol),
  5. osobní podání: dle pokynů jednotlivých spádových škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené školou a při podání předložit:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Konkrétní informace ke sběru žádostí určí ředitelé škol.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy.

III. fáze - vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 28. 4. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Od 5. 5. 2020 můžete po přihlášení na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde se dá předpokládat, že bude dítě přijato.

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím po vyzvání do základní školy, kterou pro vzdělávání dítěte preferujete. Pro další základní školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete základním školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně 1. 9. 2020 nastoupí.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytl, urychlíte tím správní řízení.

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 18. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.