Sběr žádostí

Informace ke sběru žádostí

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí!

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
  4. osobně do schránky školy (dle pokynů jednotlivých spádových škol),
  5. osobní podání: dle pokynů jednotlivých spádových škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené školou a při podání předložit:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.