Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Štěpánka Vozková
Ulice: 
Česká
č.p.: 
354
PSČ: 
463 12
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
485 130 357, 724 240 791
Datová schránka: 
cqpmn72
Adresa poskytování vzdělání: 
Česká 354
Vypsaná volná místa: 
76

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. Termín a místo zápisu

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne v letošním školním roce zápis do 1. ročníku základního vzdělávání způsobem bez osobního podání žádosti a bez přítomnosti dítěte v termínu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky: cqpmn72),
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktujte školu a dohodneme bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
  4. do schránky školy (schránka na budově školy, vstup od 1. stupně  - ul. Česká 354, Liberec 25,  označená nápisem ZÁPIS),
  5. osobní podání s využitím rezervačního systému – nutná rezervace termínu předem – Systém https://zapisyzs.liberec.cz umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas odevzdání ve škole  (více viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM).
  6. osobní podání dne 23. 4. 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod v kanceláři školy ZŠ Česká 354, Liberec 25, vchod od 1. stupně.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v kanceláři školy – je nutné si s sebou vzít:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat všechna preventivní opatření k zabránění šíření nákazy – povinné nošení roušky, 2 m rozestupy, omezení kumulace osob na max. 2 osoby. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou.

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zapisujeme tedy děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 !!!

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č.. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodů jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb., školský  zákon).

5. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon).

Přijímání ke vzdělávání v základní škole se řídí správním řádem.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů od data zveřejnění.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

6. Kritéria pro přijetí

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 Statutárního města Liberec, platné od 20. 3. 2020, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci, a jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 Statutárního města Liberec, platné od 20. 3. 2020, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.

4. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16  ale na území města Liberec.

5.Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 a mimo území města Liberec.

V případě většího počtu žádostí daného kritéria rozhoduje los.

V Liberci 1.4.2020                                                                                   Mgr. Vozková Štěpánka , ředitelka školy

 

Část obce: Liberec VI-Rochlice
Ulice Číslo popisné / orientační
Chabarovská 1140/1, 296/2, 398/3, 297/4, 262/5, 298/6, 491/7, 299/8, 290/9, 300/10, 275/11, 294/15, 488/16, 264/17, 240/19, 1076/23
Cihlářská 133, 243, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
Doubská 235, 576, 1094
Dukelská 956, 307/2, 258/4, 252/6, 273/8, 287/10, 1121/15, 184/20, 501/23, 496/25, 509/27, 463/29, 284/30, 22/31, 272/32, 232/34, 254/36, 114/39, 120/40, 257/42
Gymnastů 162/7
Hodkovická 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 47, 49, 51, 52, 55, 59, 60, 61, 96, 98, 101, 102, 103, 109, 110, 114, 118, 135, 203, 215, 236, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 429, 430, 431, 432, 434, 446, 452, 469, 470, 471, 504, 517, 594, 643, 163/3, 301/4, 21/6, 323/7, 639/8, 589/9, 590/11, 333/12, 131/14, 3/17, 305/18, 656/19, 20/20, 657/21, 204/22, 658/23, 164/24, 292/26, 183/27, 747/29, 157/35, 206/39, 443/41, 981/42, 449/45, 304/46, 998/49, 52/52, 1179/52b, 1180/52a
Kamenická 458, 471, 475, 625, 738, 743, 744, 745, 914, 1075, 1213
Karafiátová 10/4, 318/5, 303/7, 329/8, 271/9, 330/10, 1099/11
Kociánova 183/2, 659/3, 190/4, 376/5, 1259/6, 384/7, 249/8, 1260/9, 453/11, 563/12
Maršíkova 254/1, 232/2, 601/3, 602/5, 247/6, 288/8, 362/10
Nádražní 120
nám. Kyjevské 591/1, 592/2, 593/2a, 351/3, 4/4, 3/5
nám. Na Lukách 362/1, 363/2, 364/3, 365/4, 967/5, 966/6, 848/7
nám. Poštovní 188/1, 187/2, 172/3, 25/5, 24/7, 161/8
Ovocná 157/2, 227/4, 229/6, 1275/10, 185/12
Václavská 2/2, 330/3, 271/5, 130/6, 415/7, 377/9, 503/10, 502/11, 1209/13, 1210/15
Část obce: Liberec XXIII-Doubí
Ulice Číslo popisné / orientační
Brunclíkova 37
Část obce: Liberec XXV-Vesec
Ulice Číslo popisné / orientační
Blatouchová 826, 827, 828
Borůvková 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 692, 695
Česká 12, 15, 17, 18, 19, 29, 32, 78, 80, 81, 91, 96, 97, 101, 167, 168, 169, 171, 231, 237, 242, 243, 265, 276, 288, 321, 327, 334, 336, 338, 340, 341, 351, 352, 353, 354, 365, 366, 367, 374, 380, 399, 407, 420, 445, 446, 498, 499, 500, 501, 504, 585, 596, 615, 617, 622, 629, 665, 666, 791, 796, 815, 865, 886, 927, 928, 929, 940, 941, 946, 951, 957, 958
Chatařská 14, 22, 49, 50, 53, 54, 315, 426, 433, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 688, 690, 691, 693, 694, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 707, 708, 709, 714, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 790, 795
Cihlářova 44, 164, 249, 306
Dětská 363, 372, 376, 405, 408, 461, 746
Dlouhá 1, 2, 4, 10, 11, 15, 17, 21, 27, 28, 38, 43, 46, 55, 253, 258, 259, 260, 261, 267, 319, 320, 335, 339, 358, 381, 389, 392, 403, 409, 411, 417, 418, 419, 428, 441, 450, 452, 459, 467, 572, 576, 577, 578, 588, 597, 653, 682, 730, 734, 775, 779, 875, 879, 880, 885, 925, 934, 937, 944, 948
Dobrodružná 691, 747, 748, 749, 751, 752, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 769, 773
Fričova 518/1, 517/3, 516/5
Hančova 896/2, 895/4, 894/6, 893/8, 892/10, 891/12
Holubova 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 955, 508/1, 594/2, 509/3, 593/4, 510/5, 511/7, 512/9, 513/11, 514/13, 515/15
Hvozdíková 829, 831, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 845, 848, 849, 852, 853, 862
Jeřmanická 474/1, 488/2, 475/3, 489/4, 476/5, 490/6, 477/7, 491/8, 478/9, 492/10, 479/11, 493/12, 480/13, 494/14, 481/15, 495/16, 482/17, 496/18, 483/19, 497/20, 484/21, 485/23, 486/25, 487/27
K Rybníku 963, 968
K Sportovnímu Areálu 897, 898, 986/15, 987/17, 1003/22, 1004/24, 1006/28, 1007/30
Kašparova 20, 40, 48, 51, 52, 58, 66, 67, 68, 73, 74, 246, 269, 272, 275, 282, 328, 348, 359, 362, 378, 388, 435, 440, 447, 462, 503, 519, 520, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 589, 590, 591, 592, 614, 623, 664, 687, 689, 709, 710, 711, 745, 771, 813, 814, 911, 933, 943, 996, 351/1, 352/3, 478/4, 2/5, 482/6, 285/7, 384/8, 1001/9, 249/10, 185/22, 186/23, 1010/30
Kopretinová 178, 179, 248, 383, 385, 386, 391, 737, 787, 818
Liberec XXV-Vesec 2, 5, 8, 13, 23, 244, 418, 666, 667, 686, 710, 715, 972
Lomová 16, 190, 193, 196, 197, 198, 199, 304, 345, 347, 361, 368, 390, 466, 627, 628, 702, 704, 740, 864, 877, 912
Malá 439, 444, 460, 465, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 599
Mladá 47, 51, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 822
Na Ostrově 692, 693, 694, 695, 696, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 741, 939
Na Srázu 56, 273, 279, 284, 287, 289, 296, 316, 322, 329, 402, 448, 449, 778, 782, 956
Na Veseckém kopci 39, 810
Nad Dálnicí 160, 161, 162, 163, 274, 325
Nad Nisou 36, 37, 184, 195, 200, 201, 202, 205, 209, 210, 213, 245, 413, 575, 656, 668, 697, 733, 735, 772, 866, 932, 953
Nad Rybníkem 57, 60, 333
Nad Sokolovnou 256, 281, 406, 421, 424, 443, 611, 612, 613, 616, 659, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 681, 705, 874
Nad Strání 181, 182, 183, 186, 188, 263, 283, 313, 584, 789, 793, 931
Nad Tratí 42, 185, 187, 191, 192, 295, 305, 323, 344, 360, 382, 400
Nad Údolím 30, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 254, 324, 456, 700, 792
Nádraží 294
Nedbalova 49, 468, 473, 502, 553, 595, 600, 619, 626, 661, 662, 663, 821, 916, 952, 960
Pacltova 505/1, 506/3, 507/5
Radostná 203, 414, 670, 774, 794, 825, 882
Sasanková 851, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861
Slovanská 24, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 69, 70, 71, 72, 240, 301, 312, 370, 379, 384, 394, 404, 410, 437, 671, 672, 685, 686, 687, 688, 701, 731, 781, 783, 784
Šumná 4, 48, 50, 234, 238, 239, 356, 357, 369, 371, 373, 377, 451, 470, 556, 580, 581, 582, 583, 587, 598, 621, 624, 660, 742, 777, 788, 823, 824, 887, 954
U Družiny 291, 292, 297, 300, 310, 337, 375, 396, 397, 573, 574, 579, 620, 812
U Kolory 83, 99, 231, 298, 302, 318
U Libeny 9, 65, 431, 432, 472, 554, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
U Sídliště 229, 232, 453, 454, 455, 457, 458
U Statku 86, 87, 90, 98, 100, 102, 103, 303, 915, 950
U Střediska 5, 63, 64, 350, 872, 883
V Lučinách 11, 24, 25, 35, 41, 45, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 343, 355, 412, 469, 586, 618, 651, 698, 732, 888
Vesecká 214, 215, 216, 217, 219, 271, 290, 307, 308, 309, 330, 331, 346, 438, 464, 817, 995, 25/1, 97/12
Veselá 766, 767, 768
Vrbatova 907/2, 906/4, 905/6, 903/10
Vyhlídková 6, 7, 13, 26, 33, 174, 175, 176, 177, 270, 278, 286, 311, 317, 332, 398, 415, 430, 557, 558, 649, 655, 657, 658, 699, 719, 720, 729, 742, 743, 744, 785, 786, 816, 819, 820, 867, 913, 918, 923, 924, 930, 935, 938, 942, 947, 1017, 1018, 1019
Za Mlýnem 387
Ulice
Na Úbočí
Nad Potokem
Pod Kopcem
U Sadu
Obec
Šimonovice